26 czerwca 2024

Czym są dane wrażliwe i jak firmy mogą je chronić?

Technologia odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu biznesu, a co za tym idzie, dane są przechowywane w systemach informatycznych, przez co stały się łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Nie wszystkie informacje są jednak równe. Poznaj podstawowe koncepcje danych wrażliwych i osobowych oraz dowiedz się, które z nich wymagają szczególnej ochrony. Zacznij traktować je tak, jakby już wyciekły do sieci lub wkrótce miały wpaść w niepowołane ręce. Sprawdź, jak możesz zminimalizować straty spowodowane ich przejęciem.

Dane osobowe a dane wrażliwe

Dane osobowe, powszechnie określane w branży ochrony danych jako informacje umożliwiające identyfikację osoby, to podkategoria danych wrażliwych, która odnosi się do wszelkich informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej, samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi.

Obejmuje to między innymi imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer paszportu, numer prawa jazdy oraz dane biometryczne. Jednak dane osobowe mogą również obejmować mniej oczywiste identyfikatory, takie jak adres IP, posty w mediach społecznościowych lub dane o lokalizacji uzyskane z urządzenia mobilnego.

Natomiast dane wrażliwe odnoszą się do informacji, które wymagają szczególnej ochrony ze względu na możliwość wyrządzenia szkody w przypadku ich ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania. Kategoria ta obejmuje różne rodzaje informacji, z których każdy ma swój własny zestaw zagrożeń. Niektóre typowe rodzaje danych wrażliwych, oprócz wyżej wymienionych informacji osobistych, obejmują:

Informacje finansowe: wrażliwe dane finansowe, takie jak numery kont bankowych, dane kart kredytowych i transakcje finansowe. Ujawnienie tych informacji może skutkować stratami finansowymi, kradzieżą tożsamości lub oszustwem.

Inne przykłady: Numery kart kredytowych, wyciągi z kont bankowych, szczegóły portfela inwestycyjnego.

Dokumentacja zdrowotna: informacje związane ze zdrowiem, w tym historia medyczna, dokumentacja leczenia i szczegóły ubezpieczenia zdrowotnego. Nieautoryzowany dostęp do dokumentacji medycznej może prowadzić do naruszenia prywatności, kradzieży tożsamości medycznej lub dyskryminacji.

Inne przykłady: Diagnozy medyczne, zapisy recept, wyniki badań laboratoryjnych.

Własność intelektualna: odnosi się do know- how, takich jak wynalazki, dzieła literackie i artystyczne, projekty i symbole.

Inne przykłady: Opatentowane technologie, utwory chronione prawem autorskim, zastrzeżony kod oprogramowania.

Poufne dane biznesowe: zastrzeżone informacje biznesowe, które mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i konkurencyjności organizacji. Przykłady obejmują plany strategiczne, listy klientów, informacje o cenach i zastrzeżone badania.

Inne przykłady: Plany biznesowe, strategie marketingowe, tajemnice handlowe.

Zrozumienie różnicy między danymi osobowymi a danymi wrażliwymi jest niezbędne do wdrożenia skutecznych środków ochrony danych i zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Ocena wrażliwości danych

Jeśli chodzi o ochronę danych firmy, kluczowe jest zrozumienie ich wrażliwości. Wiąże się to z oceną różnych czynników, takich jak wymogi regulacyjne, standardy branżowe i potencjalne konsekwencje w przypadku ujawnienia danych. Oto kilka szczegółów, które warto wziąć pod uwagę:

Wymogi regulacyjne: Ramy regulacyjne, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA), standard bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych (PCI DSS) i wiele innych nakładają określone wymagania dotyczące ochrony różnych rodzajów informacji. Przepisy te definiują kategorie danych wrażliwych i określają środki ich ochrony.

Standardy branżowe: Organizacje działające w wysoce regulowanych branżach, takich jak finanse, opieka zdrowotna lub administracja rządowa, mogą napotykać dodatkowe wymogi zgodności i standardy ochrony wrażliwych informacji. Wytyczne branżowe często zawierają zalecenia dotyczące klasyfikacji danych, kontroli dostępu, szyfrowania i zasad przechowywania danych dostosowanych do konkretnych potrzeb i zagrożeń w danym sektorze.

Wpływ na biznes: Potencjalny wpływ narażenia danych na operacje biznesowe, reputację i kondycję finansową jest kolejnym kluczowym czynnikiem w ocenie wrażliwości danych. Firmy muszą ocenić wartość swoich zasobów danych, potencjalne konsekwencje nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia oraz prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń danych. Aktywa danych o wysokiej wartości, takie jak tajemnice handlowe, własność intelektualna lub bazy danych klientów, zazwyczaj wymagają silniejszych zabezpieczeń w celu ograniczenia ryzyka kradzieży, szpiegostwa lub przewagi konkurencyjnej.

Klasyfikacja danych: Klasyfikacja danych pomaga organizacjom kategoryzować dane w oparciu o ich wrażliwość, znaczenie i wymogi prawne. Klasyfikując dane na różne poziomy lub poziomy wrażliwości, firmy mogą stosować odpowiednie kontrole bezpieczeństwa i ograniczenia dostępu w celu skutecznej ochrony wrażliwych informacji. Kryteria klasyfikacji danych mogą obejmować takie czynniki, jak poufność, integralność, dostępność, wymogi prawne i wpływ na biznes.

Oceny ryzyka: Przeprowadzanie regularnych ocen ryzyka jest niezbędne do identyfikacji i priorytetyzacji potencjalnych zagrożeń dla wrażliwych danych. Metodologie oceny ryzyka oceniają prawdopodobieństwo i wpływ różnych zagrożeń (w tym zagrożeń wewnętrznych), luk w zabezpieczeniach i incydentów bezpieczeństwa, umożliwiając organizacjom efektywną alokację zasobów w celu złagodzenia najbardziej znaczących zagrożeń bezpieczeństwa. Dzięki tym ocenom firmy mogą zidentyfikować luki w swojej obronie i wdrożyć ukierunkowane środki bezpieczeństwa w celu zmniejszenia narażenia na naruszenia danych i cyberataki.

Strategie ochrony wrażliwych danych

Aby skutecznie chronić wrażliwe dane, należy zrozumieć ryzyko związane z wyciekami danych i znaczenie wprowadzenia solidnych środków bezpieczeństwa.

Wycieki danych mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym złośliwych lub przypadkowych zagrożeń wewnętrznych, zewnętrznych cyberataków i kwestii technicznych. Zagrożenia wewnętrzne obejmują pracowników, wykonawców lub partnerów celowo lub nieumyślnie ujawniających poufne informacje. Zewnętrzne cyberataki, takie jak ataki ransomware i phishing, są ukierunkowane na luki w systemach organizacji w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych. Kwestie techniczne, takie jak nieodpowiednie łatanie oprogramowania lub niewłaściwa konfiguracja systemów bezpieczeństwa, mogą tworzyć luki, które cyberprzestępcy mogą wykorzystać.

Środki bezpieczeństwa dla ochrony danych

Ochrona wrażliwych danych wymaga wielowarstwowego podejścia, które obejmuje różne środki bezpieczeństwa w celu skutecznego ograniczenia ryzyka. Kluczowym elementem tych działań jest ustanowienie i egzekwowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa danych.

Międzynarodowa norma ISO 27001 może służyć jako kompleksowy przewodnik do tworzenia skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Najpierw jednak przyjrzyjmy się kilku kluczowym strategiom bezpieczeństwa, które mają ogromne znaczenie dla ograniczania ryzyka wycieku danych:

Szyfrowanie danych: Wykorzystanie algorytmów szyfrowania do szyfrowania poufnych danych zarówno w spoczynku, jak i podczas przesyłania. Gwarantuje to, że nawet jeśli dane zostaną przechwycone, pozostaną nieczytelne bez klucza deszyfrującego. Pamiętaj o skonfigurowaniu zasad dla pracowników zdalnych, jeśli Twoja organizacja korzysta z dowolnego modelu pracy hybrydowej.

Hasła i uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): Egzekwuj zasady dotyczące silnych haseł i zachęcaj do używania złożonych haseł lub fraz. Zaimplementuj 2FA, wymagając od użytkowników podania dodatkowej metody weryfikacji, takiej jak kod wysłany na ich urządzenie mobilne, aby uzyskać dostęp do wrażliwych systemów lub danych.

Weryfikacja biometryczna: Zaimplementuj metody uwierzytelniania biometrycznego, takie jak odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy, aby usprawnić weryfikację tożsamości użytkownika i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Rozwiązania zapobiegające utracie danych (DLP): Rozwiązania DLP monitorują, wykrywają i zapobiegają nieautoryzowanym transferom lub wyciekom danych, zarówno tym celowym, jak i niezamierzonym. Rozwiązania te wykorzystują inspekcję treści, analizę kontekstową i egzekwowanie zasad w celu identyfikacji i ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa danych w czasie rzeczywistym.

Szkolenie pracowników: Edukowanie pracowników na temat znaczenia bezpieczeństwa danych i zapewnianie regularnych szkoleń w zakresie najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo naruszenia danych. Programy uświadamiające obejmują takie tematy, jak świadomość phishingu, higiena haseł i praktyki bezpiecznego przetwarzania danych, umożliwiając pracownikom rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa i proaktywne reagowanie na nie.

Kontrola dostępu użytkowników: Zastosuj model zabezpieczeń Zero Trust, w którym dostęp do poufnych danych i zasobów jest przyznawany na podstawie najniższych uprawnień. Zaimplementuj mechanizmy kontroli dostępu użytkowników, aby ograniczyć dostęp na podstawie ról i uprawnień. W ten sposób zapewnisz dostęp do określonych danych tylko autoryzowanym użytkownikom będą.

Zasady offboardingu: Upewnij się, że wdrożono procedury offboardingu, aby szybko cofnąć dostęp do wrażliwych danych i zasobów, gdy pracownicy opuszczają organizację lub zmieniają role. Powinno to obejmować kroki w celu wyłączenia kont użytkowników, cofnięcia uprawnień dostępu i przeniesienia własności plików lub dokumentów na odpowiedni personel.

Dzienniki audytu: Utrzymuj szczegółowe dzienniki audytu, które śledzą działania użytkowników, próby dostępu i modyfikacje wrażliwych danych. Regularnie przeglądaj dzienniki audytu w celu wykrycia podejrzanych zachowań lub prób nieautoryzowanego dostępu. Dobre oprogramowanie DLP pomoże ci w tych wysiłkach i oznaczy wszelkie ryzykowne zachowania.

Kontrola wersji: Zaimplementuj mechanizmy kontroli wersji, aby śledzić zmiany w plikach i dokumentach. Dzięki temu organizacje mogą powrócić do poprzednich wersji w przypadku nieautoryzowanych modyfikacji lub uszkodzenia danych.

Kopie zapasowe i nadmiarowość: Regularnie twórz kopie zapasowe wrażliwych danych w bezpiecznych lokalizacjach, zarówno na miejscu, jak i poza nim, aby zmniejszyć ryzyko utraty danych z powodu awarii sprzętu, cyberataków lub klęsk żywiołowych. Wdrażaj nadmiarowe systemy i mechanizmy przełączania awaryjnego, aby zapewnić dostępność danych i ciągłość działania.

Szybkie i adaptacyjne odzyskiwanie danych po awarii: Opracuj kompleksowy plan odzyskiwania danych po awarii, który określa procedury reagowania i odzyskiwania danych po naruszeniach danych, klęskach żywiołowych lub innych zakłóceniach. Upewnij się, że procesy odzyskiwania danych po awarii są szybkie i adaptacyjne, minimalizując przestoje i utratę danych.

Przyjmując proaktywne podejście do ochrony danych, organizacje mogą zwiększyć swoją odporność na cyberzagrożenia i zabezpieczyć wrażliwe dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Coraz więcej firm decyduje się na rozwiązanie do zapobiegania utracie danych (DLP) i zarządzania ryzykiem wewnętrznym (IRM) od Safetica.

Dzięki Safetica DLP firmy mogą:

  • Odkryć i klasyfikować poufne dane oraz uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w przepływ danych i ich wykorzystanie w całej organizacji.
  • Zaimplementować szczegółową kontrolę dostępu, aby upewnić się, że tylko upoważnione osoby mogą uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  • Korzystać z technik szyfrowania, aby chronić dane w spoczynku, podczas przesyłania i w użyciu, zabezpieczając przed nieautoryzowanym dostępem lub przechwyceniem.
  • Egzekwować zasady ochrony przed utratą danych, aby zapobiegać przypadkowym lub celowym wyciekom danych, czy to za pośrednictwem poczty e-mail, urządzeń wymiennych, czy pamięci masowej w chmurze.
  • Wykrywać i kontrolować potencjalne naruszenia zgodności z przepisami oraz ustawiać odpowiednie zabezpieczenia w celu egzekwowania zasad wewnętrznych.

Dowiedz się więcej o Safetica:

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź