21 grudnia 2023

Jak skutecznie chronić dane w edukacji?

Szkoły, uczelnie i uniwersytety gromadzą i zarządzają dużą ilością danych osobowych. Obejmuje to oceny, dokumentację zdrowotną, dane kontaktowe, ubezpieczenia, informacje finansowe, a także dane badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego. Ponieważ placówki edukacyjne coraz częściej sięgają po narzędzia cyfrowe, zapewnienie bezpieczeństwa danych staje się dla nich kluczowe. W niektórych przypadkach jest to jednak o wiele trudniejsze niż wtedy, gdy dane przechowywano fizycznie w szafkach na dokumenty. Jak można sprostać temu wyzwaniu?

Zrozumienie wzorców naruszeń danych w edukacji

Najpierw przyjrzyjmy się obecnemu krajobrazowi naruszeń danych w sektorze edukacji. Raport Verizon 2023 Data Breach Investigations ujawnia, że ten sektor doświadczył znacznej liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem danych w ubiegłym roku. W sumie zgłoszono 497 incydentów, z czego 238 potwierdziło ujawnienie ich zawartości. Większość (około 76%) tych incydentów miała miejsce poprzez: włamanie do systemu, różne błędy i inżynierię społeczna.

Podczas gdy podmioty zewnętrzne odpowiadają za 72% naruszeń, podmioty wewnętrzne są odpowiedzialne aż za 29% z nich. Połączenie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych tworzy złożony krajobraz bezpieczeństwa. Dlaczego ktoś miałby atakować instytucje edukacyjne? Motywem większości naruszeń jest - podobnie jak w przypadku większości branż - zysk finansowy (92%). Wyróżniamy również inne motywy cyberprzestępców. Należą do nich: szpiegostwo (8%), wygoda (1%), a nawet zabawa (1%).

Oprócz zrozumienia wzorców naruszeń danych w sektorze edukacji konieczne jest rozpoznanie konsekwencji finansowych, reputacyjnych i operacyjnych. Naruszenia danych wiążą się ze znacznymi kosztami bezpośrednimi i pośrednimi, w tym stratami pieniężnymi związanymi z odzyskiwaniem danych i reagowaniem na naruszenia, działaniami prawnymi, grzywnami regulacyjnymi, uszczerbkiem na reputacji instytucji i utratą produktywności.

Jak temu zaradzić?

Strategie DLP w instytucjach edukacyjnych

Jeśli chodzi o ochronę wrażliwych danych w instytucjach edukacyjnych, każda szkoła lub uczelnia ma swój unikalny krajobraz danych i potrzeby, dlatego podczas tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji należy dostosować go do konkretnego środowiska.

1. Klasyfikacja danych

Schemat klasyfikacji danych ma na celu kategoryzacje danych na podstawie ich wrażliwości. Priorytetyzacja informacji pozwala użytkownikowi skoncentrować środki ochrony tam, gdzie mają one największe znaczenie.

Na przykład:

Dane publiczne: Informacje, które są ogólnodostępne i nie stanowią zagrożenia, gdy są udostępniane.

Dane wewnętrzne: Dane, które powinny być przechowywane w instytucji i nie powinny być ujawniane na zewnątrz.

Dane poufne: Wysoce poufne informacje, takie jak dokumentacja studentów, dane dotyczące zdrowia lub wyniki badań.

2. Kontrola oparta na zasadach

Polityki, które egzekwują procedury obsługi danych powinny być dostosowane zasady powinny być jasne dla użytkowników i skonstruowane w taki sposób, by rozumieli oni swoje obowiązki w zakresie ochrony danych.

Zasady te mogą obejmować:

Zasady dopuszczalnego użytkowania: Określają, w jaki sposób pracownicy i studenci mogą korzystać z zasobów instytucji i uzyskiwać dostęp do danych.

Zasady udostępniania danych: Określają, jakie rodzaje danych mogą być udostępniane i komu, zarówno wewnątrz instytucji, jak i poza nią.

Zasady reagowania na incydenty: Ustanowienie procedur postępowania w przypadku naruszenia danych lub incydentu bezpieczeństwa.

3. Kontrola dostępu

Poprzez ścisłą kontrolę, kto może uzyskać dostęp do określonych danych, zmniejsza się ryzyko potencjalnego naruszenia. Warto stosować koncepcję Zero Trust Approach, zgodnie z którą uprawnienia są przyznawane w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu. Podejście to gwarantuje, że nawet jeśli dojdzie do naruszenia, jego wpływ będzie ograniczony, ponieważ wrażliwe dane pozostają niedostępne dla nieupoważnionego personelu.

Osoby mające dostęp do wrażliwych danych uczniów powinny mieć uprawnienia tylko do określonych danych, których potrzebują do pełnienia swoich ról zawodowych. Na przykład pracownicy stołówki nie potrzebują dostępu do dokumentacji medycznej uczniów, a nauczyciele muzyki nie powinni mieć dostępu do historii finansowej.

4. Edukacja uczniów i pracowników oraz monitorowanie działań

Wiele incydentów związanych z bezpieczeństwem w sektorze edukacji wynika z błędów użytkowników, a nie ze złych intencji. Na przykład uczniowie mogą nieumyślnie niewłaściwie obchodzić się z danymi, a otwarty charakter środowisk edukacyjnych może sprawić, że będą one podatne na nieautoryzowany dostęp.

Kwestie te można rozwiązać poprzez:

Szkolenie użytkowników: Edukacja studentów, pracowników i wykładowców na temat znaczenia bezpieczeństwa danych, w tym rozpoznawania prób phishingu i unikania niezamierzonych wycieków danych.

Uczenie się na błędach: Istnieje możliwość stworzenia szablonów edukacyjnych po każdej interwencji systemu DLP. Na przykład, jeśli użytkownikowi uniemożliwiono wysłanie niezaszyfrowanej wiadomości e-mail zawierającej poufne dane, można wysłać wiadomość e-mail lub film z wyjaśnieniem. Dzięki temu użytkownicy mogą nie tylko zrozumieć, co poszło nie tak, ale przede wszystkim, jak bezpiecznie pracować w przyszłości.

Zaawansowane monitorowanie: Wdrożenie zaawansowanego monitorowania aktywności studentów i zagrożeń wewnętrznych pozwala na śledzenie zmian w rekordach uczniów lub sprawdzanie dostępu użytkowników do wysoce poufnych danych.

Safetica: Dostosowane do potrzeb DLP dla doskonałości edukacyjnej

Niezaprzeczalnie przyszłość edukacji jest cyfrowa i tylko dzięki skutecznemu DLP sektor ten może zapewnić bezpieczeństwo swoich najcenniejszych aktywów: informacji. Safetica oferuje rozwiązania DLP zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych w instytucjach edukacyjnych.

Oto jak Safetica wspiera sektor edukacyjny:

Monitorowanie zachowań i identyfikacja ryzyka: Safetica wykorzystuje zaawansowane algorytmy do monitorowania zachowań użytkowników w środowisku edukacyjnym, szybko identyfikując odchylenia od ustalonych norm bezpieczeństwa.

Kontrola udostępniania plików: Safetica umożliwia administratorom proaktywne zarządzanie udostępnianiem plików, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do poufnej dokumentacji akademickiej i danych badawczych.

Reagowanie na incydenty: W przypadku incydentu bezpieczeństwa Safetica usprawnia reakcję i łagodzenie skutków, zapewniając szczegółowy wgląd w naruszenie.

Integracja i skalowalność: Safetica płynnie integruje się z infrastrukturą edukacyjną i skaluje się automatycznie, aby dostosować się do rozwoju instytucji.

Więcej o Safetica dowiesz się, klikając tutaj

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź